Definisi Zakat : Materi, Macam Macam Zakat

Posted on

zakat

Zakat tersebut dibayarkan saat sudah mencapai haul atau setiap tahun sekali. Maksudnya saat seseorang memiliki emas yang sudah mencapai nashab 90 gram dan disimpan atau dimiliki selama satu tahun, baru orang tersebut wajib mengeluarkan zakat.

Zakat Ziro’ahZakat ziro’ah merupakan zakat pertanian atau segala macam hasil bumi. Zakat ini wajib dikeluarkan seperti yang difirmankan Allah SWT pada surat Al-An’am ayat 141.

Zakat Ma’adin

Zakat ma’adin adalah barang galian. Artinya segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi.

Zakat Rikaz

Rikaz merupakan harta atau barang temuan atau yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Zakat rikaz tidak ada nishab dan haul. Sedangkan besarnya zakat yang dikeluarkan adalah 20%.

Zakat Binatang Ternak

Zakat ini wajib dikeluarkan oleh orang yang mempunyai atau memelihara hewan ternak.

Zakat Tizaroh

Zakat tizaroh atau perdagangan tidak ada ketentuan nishabnya. Pembayarannya diambil dari modal atau harga beli yang dihitung dari harga barang yang terjual sebesar 2,5%.

zakat emas

Baca juga: Produk Produk Bank Syariah

Zakat dalam Al Qur’an

Di dalam Al Qur’an kata zakat terdapat pada 26 ayat yang tersebar pada 15 surat. Ayat dan surat tersebut antara lain:

 • Q.S Al Baqoroh ayat: 42, 84, 110, 177, 277;
 • Q.S Annisa ayat: 77 dan 162;
 • Q.S Al-Maidah ayat: 12 dan 55;
 • Q.S Al-A’raaf ayat: 156;
 • Q.S At-Taubah ayat: 5, 11, 18, dan 71;
 • Q.S Al-Anbiya ayat: 73;
 • Q.S Al-Hajj ayat: 41 dan 78;
 • Q.S An-Nur ayat: 37 dan 56;
 • Q.S Annaml ayat: 3;
 • Q.S Luqman ayat: 4;
 • Q.S Al-Ahzab ayat: 37;
 • Q.S Fushilat ayat: 7;
 • Q.S Al-Mujadillah ayat: 13;
 • Q.S Al Muz’amil ayat: 20;
 • Q.S Al-Bayyinah ayat: 5.

Sejarah Zakat

Berhubungan dengan awal diwajibkannya zakat para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Contohnya Ibnu Khuzaimah yang mengatakan bahwa zakat diwajibkan pada tahun sebelum hijrah. Sedangkan menurut An-Nawawi zakat diwajibkan pada tahun kedua dari hijrah. Lalu Ibnu Katsir mengatakan zakat diwajibkan pada tahun kesembilan hijrah.

Akan tetapi pendapat tersebut terlalu jauh, lantaran pada hadits tanya jawabnya Abu Sufyan dengan Hiraklius Kaisar Rum sudah menyebut kata-kata, “Ia menyuruh kami mengeluarkan zakat.”

Peristiwa tersebut terjadi pada tahun ketujuh di awal Islam. Imam An-Nawawi mengatakan , “Bahwasannya zakat diwajibkan pada tahun kedua hijrah sebelum diwajibkan Shaum romadhon, sebagaimana ditegaskannya pada bab As-sair minar raudhah.”

Akan tetapi mengenai resminya turun kewajiban zakat yang diiringi dengan pedoman dan kaifiyat mengeluarkan zakat kebanyakan ulama menyatakan setelah hijrah. Dan sekali lagi, pendapat yang disebut terakhir ini menjadi pegangan jumhur ulama. Lihat Fathul bari, III:266 dan Misykatul mashabih ma’a syarhihi mura’ah. VI:8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *